หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 

การส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมและระวังโรคติดต่อ

การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

การป้องกันสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัย

การบำรุง รักษาสิ่งแวดล้อม บำบัดและจัดการขยะ

การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอและจังหวัด

การส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่
 
 
 

การส่งเสริมการบริหาร การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

การให้บริการประชาชนและการพัฒนารายได้

การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ