หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 

การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ

การพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค

การพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง

การพัฒนาตู้โทรศัพท์สาธารณประโยชน์

การพัฒนาฌาปนกิจสถาน
 
 
 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

การพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
 

การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยตลอดชีวิต