หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. 2561  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

1. หลักการและเหตุผล
พัฒนาการที่สมวัยเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องขึ้น เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ์ตามนัด ภายหลังคลอดแล้วมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารเสริมตามวัย   ในส่วนของสถานบริการส่งเสริมสุขภาพและให้ความช่วยเหลือแม่และครอบครัวในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งครอบครัวและชุมชนควรมีการจัดเตรียมความพร้อมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็ก รวมทั้งจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้แก่เด็ก เมื่อครอบครัวและชุมชนมีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีแล้ว ก็จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ขึ้น เพื่อเน้นหนักให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความฉลาดทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.2 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและ   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลบุตรหลานได้
2.3 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกวิธี
2.4 เพื่อให้ผู้ปกครองประเมินพัฒนาการบุตรหลานของตนเองได้

3.  กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน  52  คน มีดังนี้
    - ผู้ปกครอง       จำนวน  49 คน
    - ครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  3  คน


4.  วิธีดำเนินการ
4.1 ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย      
      ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
4.2 จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
4.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กใน    
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4.4 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมและหลังการอบรม

4.5 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองฝึกตรวจพัฒนาการเด็ก
4.6 ส่งข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจซ้ำ เพื่อดำเนินการ
                แก้ไขพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
4.7 สรุปและประเมินผลโครงการ

5.  ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  –  30 กันยายน  พ.ศ. 2561

6.  สถานที่
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (อาคารอเนกประสงค์)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 10.23 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย