หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การต
 
โครงการให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่  
 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่นวกับปํญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ จำนวน 40 คน
วิธีการดำเนินการ ประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชน/ผู้ประสานงาน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561
จัดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรืื่องบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง
3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรืื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์
2.สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3. เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 156 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย