หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

๑.  หลักการและเหตุผล
สุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกาย  เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต  เด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการตามวัย  ปัจจุบันเด็กได้รับการเอาใจใส่น้อยลง เด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้  เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้  และฟันผุในระยะเริ่มแรกสามารถลุกลามได้ในเวลา ๖ – ๑๒ เดือน การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก  เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะเริ่มแรกของเด็ก
๒.  วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีมีความแข็งแรงคงทน
๒.๒ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย
๒.๓ เพื่อลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก
๓.  เป้าหมาย
ด้านปริมาณ  เด็กก่อนวัยเรียน/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/และพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จำนวนทั้งหมด  ๖o  คน
ด้านคุณภาพ  เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลมีฟันสวย  คงทน  แข็งแรง  และรู้วิธีการป้องกันโรคฟันผุได้ถูกวิธี และเห็นความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงทำให้การพัฒนาของเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ
๔.  วิธีดำเนินการ
๔.๑  กิจกรรมด้านการดูแลฟันให้ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุข
๔.๒  กิจกรรมด้านส่งเสริมวิธีการนำเสนอขั้นตอนแปรงฟัน  การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
และสร้างสำนึกให้กับเด็กเล็ก
๔.๓  กิจกรรมด้านการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็กและการป้องกันโรคติดต่อทางหายเดินใจและสัมผัส
๔.๔  ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองของเด็ก
๔.๕  ฝึกทักษะผู้ปกครองในการทำความสะอาดช่องปากและตรวจฟันเด็กโดย
- ฝึกเช็ดช่องปากเด็กโดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด หรือฝึกแปรงฟันให้เด็กเมื่อมีฟันขึ้นมาในช่องปากหลายซี่ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากตัวฟัน
- ฝึกตรวจช่องปากเด็ก โดยดูฟันให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอก ตรวจหาการผุในระยะแรก ซึ่งจะพบเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน การผุในระยะนี้สามารถทำการรักษาเพื่อป้องกันการลุกลามจนเป็นรูผุได้
๔.๖ กิจกรรมฝึกเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
๔.๗ ผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุขใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชทาป้องกันฟันผุ และยับยั้งการเกิดฟันผุ
๔.๘ กิจกรรมประกวดฟันสวย
๔.๙ มอบใบประกาศเกียรติบัตร
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมิถุนายน –  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. สถานที่ดำเนินการ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (อาคารเอนกประสงค์) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ เด็กเล็กมีสุขภาพฟันที่ดี แข็งแรง คงทน และฟันไม่ผุ
๗.๒ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่      มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย
๗.๓  ลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 15.57 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 244 ท่าน