หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

       งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
๑. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
       ๒. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
        ๓. คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
        ๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
        ๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๑๒)

กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้
        ๑. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องชำระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหากชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน ๑ เดือน เงินเพิ่ม ๒.๕ % เกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน เงินเพิ่ม ๕ % เกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเพิ่ม ๗.๕% เกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน เงินเพิ่ม ๑๐% เกิน ๔ เดือน ต้องดำเนินคดี
       ๒. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน


  ๒ . การจัดเก็บภาษีป้าย
        ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ
       ๒. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
       ๓. คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
       ๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)
       ๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

            ประชาชนผู้รับบริการรับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออก          
                                             ใบเสร็จรับเงิน
            ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑  จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๓ นาที )

การเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         ๑. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมฯ
         ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
         ๓. คำนวณค่าธรรมเนียมฯ
         ๔. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมฯ ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน

    ๓. ภาษีบำรุงท้องที่
          ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่าง เปล่า หรือสิ่งปลูก  สร้างอยู่หรือไม่และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่นั้น นอกจากพื้นที่ที่ดินทั่วๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ำด้วย

            ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
            ๑) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
               ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี
กรณี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
            ๒) การชำระเงินค่าภาษี
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี
            ๓) การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
                กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  ๑๐ ของจำนวน
                เงินค่าภาษี
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ของจำนวน เงินค่าภาษี

          หลักฐานที่ต้องนำไปชำระภาษีท้องถิ่น
            ๑. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น
             - โฉนดที่ดิน น.ส.๓ , น.ส.๒, ส.ค.๑ หรืออื่นๆ (กรณีเสียภาษีบำรุงท้องที่)
             - ใบอนุญาตปลูกสร้าง, สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) หรือหลักฐานอื่น
                   แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
                - ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย)
            ๒. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชำระภาษีฯ ไว้
            ๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
            ๔. หนังสือแจ้งจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (ถ้ามี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
                            โทร. ๐๕๖-๙๑๓๔๓๑       โทรสาร ๐๕๖-๙๑๓๔๓๑

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11.12 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 1401 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10