หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. 2560 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

1.  หลักการและเหตุผล
พัฒนาการที่สมวัยเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย  การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้านต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์  โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ  การออกกำลังกาย  การไปตรวจครรภ์ตามถนัด  ภายหลังคลอดแล้วมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การให้อาหารเสริมตามวัย  ในส่วนของสถานบริการส่งเสริมสุขภาพและให้ความช่วยเหลือแม่และครอบครัวในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ  ซึ่งครอบครัวและชุมชนควรมีการจัดเตรียมความพร้อมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็ก  รวมทั้งจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน  หรือศูนย์เด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อม  ทั้งด้านการเคลื่อนไหว  ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ด้านการเข้าใจภาษา  และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมให้แก่เด็กเมื่อครอบครัวและชุมชนมีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีแล้วก็จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น
2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามช่วงวัย
2.3 เพื่อผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สามารถคัดกรองพัฒนาการและประเมินความล่าช้าในแต่ละช่วงวัยพร้อมทั้งมีระบบส่งต่อหากพบความผิดปกติ
3.  เป้าหมาย
ด้านปริมาณ  ผู้ปกครองของเด็กเล็ก/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จำนวนทั้งหมด  60  คน
ด้านคุณภาพ  ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย           และสามารถคัดกรองพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและประเมินความล่าช้าในแต่ละช่วงวัย
4. วิธีดำเนินการ
4.1  เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
4.2  ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
4.3  จัดกิจกรรม
- ด้านสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
- ให้ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแรกเกิด – 9 เดือน
- ให้ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 18 เดือน
- ให้ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 30 เดือน
- ให้ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 42 เดือน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
           เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560

6. สถานที่ดำเนินการ
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (อาคารเอนกประสงค์)  อำเภอหล่มสัก              จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11.17 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 281 ท่าน