หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นจดทะเบียนพาณิชยกิจ  
 

            ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน
           ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

         กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1. การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงิน ตั้งแต่  20 บาท ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือ เรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขาย  ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ  แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม
6. การขาย การผลิตหรือให้เช่า แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นซีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศน์ระบบ  ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9. การบริการอินเทอร์เน็ต
10. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
15. การให้บริการตู้เพลง
16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

                                     เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่
• สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
• สำเนาสัญญาเช่า
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
• สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่
5) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์   10 บาท
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์
7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ.

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่
• สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
• สำเนาสัญญาเช่า
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
• สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่
5) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             10 บาท
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
6) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม
• สำเนาใบมรณบัตร
• สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท
6) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์    10 บาท
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 20 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ       20 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ    30 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ฉบับละ   30 บาท

บทกำหนดโทษ
ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท
2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นคำร้องขอใบแทน ภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานให้เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน    20 บาท
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ

ขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ได้ทุกวัน เวลาราชการ ณ  อบต.บ้านไร่
หากประสงค์ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ ได้ที่ กองคลัง  อบต.บ้านไร่
หมายเลขโทรศัพท์ 056-913431

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18.24 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 450 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10