หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี พ.ศ.2559  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
                                     ประจำปี พ.ศ.2559
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ คือประชาชน               ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะแบบครบวงจร ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการลดปริมาณขยะ รักษาความสะอาดของบ้านเมือง และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงได้ทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการรักษาความสะอาด          การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดกำเนิดถึงแหล่งกำจัดโดยการคัดแยกขยะ และเพิ่มขยะกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้อมของบ้านเมืองที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
๑.ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา  ฯลฯ
๒.ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย
๓.เพื่อให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชน/นักเรียน ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมของโครงการโดยตรง โดยระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายแยกเป็นประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
       -หมู่ที่ 1 บ้านไร่ จำนวน    839    คน และจำนวน   224 ครัวเรือน
       -หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองแดง จำนวน....436....คน และจำนวน....114...ครัวเรือน
       -หมู่ที่ 3 บ้านวังกระทะ จำนวน.....312.....คน และจำนวน...82....ครัวเรือน
       -หมู่ที่ 4 บ้านท่าเปือยงาม จำนวน...472....คน และจำนวน...135...ครัวเรือน
       -หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง จำนวน...190...คน และจำนวน....46....ครัวเรือน
       -หมู่ที่ 6 บ้านน้อยพัฒนา จำนวน...278...คน และจำนวน...75...ครัวเรือน
       -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน...1..แห่ง
       -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จำนวน...1...แห่ง
       -ครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางาม จำนวน  1  แห่ง
       -ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน    44   ราย เป็นต้น

แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จะดำเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชุนที่ปลอดขยะ และเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง                  ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการ “รณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการ ลดปริมาณขยะ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ทั้งในระดับพื้นที่โครงการ และในภาพรวมของสังคม)
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
     (๑) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
     (๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (๑) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
     (๒) ลดการทำลายทรัพยากรดินในพื้นที่จากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา
     (๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จากน้ำชะขยะที่ไม่ได้กำจัดอย่างเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 09.49 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 3839 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X