หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

โครงการบริการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป หรือ
 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการบริการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป หรือขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2562 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

โครงการบริการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป หรือขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรือขยะอันตรายจากชุมชน  ประจำปี  2562  ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

**********************
๑.  หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น  สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการ เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ ประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ แม้ว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายขนถ่ายขยะเป็นพิษ รวมทั้งการกำจัด ถึงแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี    โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67  ข้อ 2 รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฎิิกูล  ข้อ 7 คุ้มครอง ดูแล แลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 /(หมวดที่ 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กำลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการขยะเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรและแหล่งท่องเทียวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็น เวลาและปัญหาขยะตกค้างต่างๆ ดังนั้น  แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะต้องสนับสนุนและขยายผล ให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือนเป็นต้น  ในการนี้  องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านไร่   จึงได้จัดทำการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เพื่อสร้างความ ตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึง เป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในรูปของสวัสดิการชุมชน

การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
         1.  ก่อนจะทิ้งขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด
              อยู่ 3 R คือ
              -REUSE การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ
              -RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์  
              พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ
             -REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
         2.  ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้                                                                                   3.  ควรมีการคัดแยก…/
-2-
          3.  ควรมีการคัดแยกขยะและแยกทิ้งลงในถังรอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงจัดทำการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามโครงการในการบริการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป หรือขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน  โดยมีจุดประสงค์  เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านไร่ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ   วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่  การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี การสร้างมูลค่าของขยะ ในรูปแบบกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ และทำให้ปริมาณขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านไร่ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการสร้างมูลค่าขยะและได้มีการร่วมมือร่วมใจ ร่วมกิจกรรมชุมชน และมีเงินช่วยเหลือสวัสดิการชุมชน
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
๓.  เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ  
ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิก อบต.ตำบลบ้านไร่  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  สมาชิกธนาคารกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ จำนวนประมาณ  100 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
      ประชาชนในตำบลบ้านไร่ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ   มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการสร้างมูลค่าขยะและได้มีการร่วมมือร่วมใจ ร่วมกิจกรรมชุมชน และมีเงินช่วยเหลือสวัสดิการชุมชน  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี   ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
๔.  ลักษณะของโครงการ
โครงการให้การบริการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป หรือขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรือขยะอันตรายจากชุมชน  ประจำปี  2562  ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโครงการมีลักษณะสอดคล้อง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) อบต.บ้านไร่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านคนและสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 5.1.4 งานบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บำบัดและจัดการขยะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. วิธีดำเนินการ
1. เขียนโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ /การดำเนินกิจกรรม    
3. กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่  การดำเนินเรื่องขยะให้มีมูลค่า การรับสมัครผู้เข้าร่วม    

                           4. เป็นสมาชิกกองทุน.../
                                               -3-
4.     เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่
กิจกรรมที่จะดำเนินการดังนี้
3.1.1 จัดฝึกอบรม 1 วัน  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง/การกำจัดขยะเปียกอินทรีย์/ขยะอันตราย
3.1.2 จัดทำและดำเนินกิจกรรมโครงการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่
3.1.3 ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผู้บริหาร
ตารางกำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา  (ปีงบประมาณ  ๒๕62)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ยเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการฯ  ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดการฝึกอบรมโดยและดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ๖. สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ 6 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ
ตุลาคม  2561  – กันยายน  2562  

๘.  งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562  แผนงานการเกษตร  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  รายการที่   ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเก็บ  ขน  หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป    หรือขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน      
ตั้งไว้  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.  อาหารว่าง 1 มื้อ ๆ 25.- บาท จำนวน 283 คน     เป็นเงิน    7,075  บาท  
2.  อุปกรณ์ประกอบการอบรมเช่น ปากกา สมุด  กระดาษ A4 3 รีม  ถุงดำ ฯลฯ                                                                              
                                                                                  เป็นเงิน    2,000 บาท
3. ค่าขนส่ง ขยะอันตราย / ขนส่งบริการจัดการขยะ ตำบลบ้านไร่  ปี 2562
   (เที่ยวหลัก / เที่ยวย่อยในหมู่บ้าน )                               เป็นเงิน  1,775.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,850 บาท  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ  :   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามจริงทุกรายการ  
9. หน่วยงาน…/
-4-
  9. หน่วยงานบูรณาการร่วมโครงการ
9.1  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
9.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
9.3  โรงเรียนบ้านไร่นางาม  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1    ประชาชนในตำบลบ้านไร่ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหา
                      และผลกระทบที่เกิดจากขยะ  
10.2 ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และ    
    การสร้างมูลค่าขยะและได้มีการร่วมมือร่วมใจ ร่วมกิจกรรมชุมชน และมีเงินช่วยเหลือ  
    สวัสดิการชุมชน
10.3 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
10.4 เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/146

ลำดับภาพที่ 2/146

ลำดับภาพที่ 3/146

ลำดับภาพที่ 4/146

ลำดับภาพที่ 5/146

ลำดับภาพที่ 6/146

ลำดับภาพที่ 7/146

ลำดับภาพที่ 8/146

ลำดับภาพที่ 9/146

ลำดับภาพที่ 10/146

ลำดับภาพที่ 11/146

ลำดับภาพที่ 12/146

ลำดับภาพที่ 13/146

ลำดับภาพที่ 14/146

ลำดับภาพที่ 15/146

ลำดับภาพที่ 16/146

ลำดับภาพที่ 17/146

ลำดับภาพที่ 18/146

ลำดับภาพที่ 19/146

ลำดับภาพที่ 20/146

ลำดับภาพที่ 21/146

ลำดับภาพที่ 22/146

ลำดับภาพที่ 23/146

ลำดับภาพที่ 24/146

ลำดับภาพที่ 25/146

ลำดับภาพที่ 26/146

ลำดับภาพที่ 27/146

ลำดับภาพที่ 28/146

ลำดับภาพที่ 29/146

ลำดับภาพที่ 30/146

ลำดับภาพที่ 31/146

ลำดับภาพที่ 32/146

ลำดับภาพที่ 33/146

ลำดับภาพที่ 34/146

ลำดับภาพที่ 35/146

ลำดับภาพที่ 36/146

ลำดับภาพที่ 37/146

ลำดับภาพที่ 38/146

ลำดับภาพที่ 39/146

ลำดับภาพที่ 40/146

ลำดับภาพที่ 41/146

ลำดับภาพที่ 42/146

ลำดับภาพที่ 43/146

ลำดับภาพที่ 44/146

ลำดับภาพที่ 45/146

ลำดับภาพที่ 46/146

ลำดับภาพที่ 47/146

ลำดับภาพที่ 48/146

ลำดับภาพที่ 49/146

ลำดับภาพที่ 50/146

ลำดับภาพที่ 51/146

ลำดับภาพที่ 52/146

ลำดับภาพที่ 53/146

ลำดับภาพที่ 54/146

ลำดับภาพที่ 55/146

ลำดับภาพที่ 56/146

ลำดับภาพที่ 57/146

ลำดับภาพที่ 58/146

ลำดับภาพที่ 59/146

ลำดับภาพที่ 60/146

ลำดับภาพที่ 61/146

ลำดับภาพที่ 62/146

ลำดับภาพที่ 63/146

ลำดับภาพที่ 64/146

ลำดับภาพที่ 65/146

ลำดับภาพที่ 66/146

ลำดับภาพที่ 67/146

ลำดับภาพที่ 68/146

ลำดับภาพที่ 69/146

ลำดับภาพที่ 70/146

ลำดับภาพที่ 71/146

ลำดับภาพที่ 72/146

ลำดับภาพที่ 73/146

ลำดับภาพที่ 74/146

ลำดับภาพที่ 75/146

ลำดับภาพที่ 76/146

ลำดับภาพที่ 77/146

ลำดับภาพที่ 78/146

ลำดับภาพที่ 79/146

ลำดับภาพที่ 80/146

ลำดับภาพที่ 81/146

ลำดับภาพที่ 82/146

ลำดับภาพที่ 83/146

ลำดับภาพที่ 84/146

ลำดับภาพที่ 85/146

ลำดับภาพที่ 86/146

ลำดับภาพที่ 87/146

ลำดับภาพที่ 88/146

ลำดับภาพที่ 89/146

ลำดับภาพที่ 90/146

ลำดับภาพที่ 91/146

ลำดับภาพที่ 92/146

ลำดับภาพที่ 93/146

ลำดับภาพที่ 94/146

ลำดับภาพที่ 95/146

ลำดับภาพที่ 96/146

ลำดับภาพที่ 97/146

ลำดับภาพที่ 98/146

ลำดับภาพที่ 99/146

ลำดับภาพที่ 100/146

ลำดับภาพที่ 101/146

ลำดับภาพที่ 102/146

ลำดับภาพที่ 103/146

ลำดับภาพที่ 104/146

ลำดับภาพที่ 105/146

ลำดับภาพที่ 106/146

ลำดับภาพที่ 107/146

ลำดับภาพที่ 108/146

ลำดับภาพที่ 109/146

ลำดับภาพที่ 110/146

ลำดับภาพที่ 111/146

ลำดับภาพที่ 112/146

ลำดับภาพที่ 113/146

ลำดับภาพที่ 114/146

ลำดับภาพที่ 115/146

ลำดับภาพที่ 116/146

ลำดับภาพที่ 117/146

ลำดับภาพที่ 118/146

ลำดับภาพที่ 119/146

ลำดับภาพที่ 120/146

ลำดับภาพที่ 121/146

ลำดับภาพที่ 122/146

ลำดับภาพที่ 123/146

ลำดับภาพที่ 124/146

ลำดับภาพที่ 125/146

ลำดับภาพที่ 126/146

ลำดับภาพที่ 127/146

ลำดับภาพที่ 128/146

ลำดับภาพที่ 129/146

ลำดับภาพที่ 130/146

ลำดับภาพที่ 131/146

ลำดับภาพที่ 132/146

ลำดับภาพที่ 133/146

ลำดับภาพที่ 134/146

ลำดับภาพที่ 135/146

ลำดับภาพที่ 136/146

ลำดับภาพที่ 137/146

ลำดับภาพที่ 138/146

ลำดับภาพที่ 139/146

ลำดับภาพที่ 140/146

ลำดับภาพที่ 141/146

ลำดับภาพที่ 142/146

ลำดับภาพที่ 143/146

ลำดับภาพที่ 144/146

ลำดับภาพที่ 145/146

ลำดับภาพที่ 146/146
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10