หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแ
 
โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 


โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
***********************************************************************

1.  ชื่อโครงการ   โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2.  หลักการและเหตุผล
ความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว    เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้าง และมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่า ๑ ใน ๓ ของผู้หญิงทั่วโลก เคยถูกทำร้ายร่างกายและ/หรือถูก ล่วงละเมิดทางเพศ ในปี ๒๕๕๖ พบมีผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล                      รวม ๓๑,๘๘๖ ราย หรือ ๘๗ คนต่อวัน โดยความรุนแรงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุด นั่นคือบ้าน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา                    และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมักเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก สังคมมองว่าเป็นปัญหาความรุนแรง                  ในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ผู้หญิง  ตกอยู่ในภาวะยากลำบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจำต้องยอมถูกกระทำเนื่องจากเป็นห่วงลูก และต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่างๆ และที่สำคัญคือ ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว เป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิดุด่าทุบตีทำร้าย                     หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันละแก้ไขปัญหา และไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง       และลงโทษ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ถูกกระทำความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน ความคิดริเริ่ม เนื่องจากการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดโครงการใหม่                ที่ป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นภัยเงียบที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการจัดโครงการในครั้งนี้เราสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้น และทำให้ครอบครัวได้รับรู้บทบาทของตนเองว่าควรปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอย่างไรเพราะเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายๆ ครั้งที่เกิดปัญหาคนนอกอาจจะมองเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว คนนอกไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำให้คนในชุมชนและสังคมมองมุมใหม่ว่าเรื่องภายในครอบครัว ก็จริงแต่เราสามารถให้ความช่วยเหลือและปรึกษาได้ โดยเราจะจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในปัญหาดังกล่าวด้วย
-2-
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                   แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา 66                      และมาตรา 67 ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่                  ได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
3.  วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกถึงความรุนแรง
3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ

4. เป้าหมายของโครงการ

    4.1 เชิงปริมาณ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ้านไร่  จำนวน  60  คน
    4.2 เชิงคุณภาพ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ให้ความสำคัญในการป้องกัน                  และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ      
5. ระยะเวลาดำเนินการ
               วันที่  14  กันยายน   พ.ศ. 2562    
6. สถานที่ดำเนินการ
   ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
     7.1  ประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ เพื่อวางแผน คณะที่ปรึกษา หารือการดำเนินโครงการ
              7.2  ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
              7.3  จัดกิจกรรม  มีดังนี้
7.3.๑. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
           7.3.๒. กิจกรรมทักษะในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
7.3.3  การให้ความรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
7.3.4  การสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในปัญหา-3-

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ  
จำนวนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ้านไร่                จำนวน  60  คน
    
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ  ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออก                     ถึงความรุนแรง  โทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ                    ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และรู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
9. งบประมาณดำเนินการ
     งบประมาณดำเนินการจ่ายจากเงินจัดสรรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ บัญชีสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  10,๐๐0 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                        โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย  ดังนี้
     1. ค่าอาหาร จำนวน ๖๐ คนๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ       =   3,0๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ   =   3,0๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คน ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ชั่วโมง =  ๒,๔00 บาท
๔. ค่าป้ายไวนิล  ขนาด 1.20 เมตร X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย     =    450 บาท
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษพลิปชาร์จ ปากกาเคมี ฯลฯ       =  1,15๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,๐๐0 บาท
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1  เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ
10.2  เด็กและเยาวชนได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกถึงความรุนแรง
10.3 เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
10.4  เด็กและเยาวชน ได้รู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
11. วิธีการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกต

12. ผู้รับผิดขอบโครงการ
           สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย