หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแ
 
โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 


โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
***********************************************************************

1.  ชื่อโครงการ   โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2.  หลักการและเหตุผล
ความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว    เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้าง และมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่า ๑ ใน ๓ ของผู้หญิงทั่วโลก เคยถูกทำร้ายร่างกายและ/หรือถูก ล่วงละเมิดทางเพศ ในปี ๒๕๕๖ พบมีผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล                      รวม ๓๑,๘๘๖ ราย หรือ ๘๗ คนต่อวัน โดยความรุนแรงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุด นั่นคือบ้าน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา                    และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมักเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก สังคมมองว่าเป็นปัญหาความรุนแรง                  ในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ผู้หญิง  ตกอยู่ในภาวะยากลำบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจำต้องยอมถูกกระทำเนื่องจากเป็นห่วงลูก และต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่างๆ และที่สำคัญคือ ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว เป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิดุด่าทุบตีทำร้าย                     หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันละแก้ไขปัญหา และไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง       และลงโทษ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ถูกกระทำความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน ความคิดริเริ่ม เนื่องจากการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดโครงการใหม่                ที่ป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นภัยเงียบที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการจัดโครงการในครั้งนี้เราสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้น และทำให้ครอบครัวได้รับรู้บทบาทของตนเองว่าควรปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอย่างไรเพราะเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายๆ ครั้งที่เกิดปัญหาคนนอกอาจจะมองเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว คนนอกไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำให้คนในชุมชนและสังคมมองมุมใหม่ว่าเรื่องภายในครอบครัว ก็จริงแต่เราสามารถให้ความช่วยเหลือและปรึกษาได้ โดยเราจะจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในปัญหาดังกล่าวด้วย
-2-
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                   แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา 66                      และมาตรา 67 ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่                  ได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
3.  วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกถึงความรุนแรง
3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ

4. เป้าหมายของโครงการ

    4.1 เชิงปริมาณ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ้านไร่  จำนวน  60  คน
    4.2 เชิงคุณภาพ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ให้ความสำคัญในการป้องกัน                  และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ      
5. ระยะเวลาดำเนินการ
               วันที่  14  กันยายน   พ.ศ. 2562    
6. สถานที่ดำเนินการ
   ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
     7.1  ประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ เพื่อวางแผน คณะที่ปรึกษา หารือการดำเนินโครงการ
              7.2  ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
              7.3  จัดกิจกรรม  มีดังนี้
7.3.๑. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
           7.3.๒. กิจกรรมทักษะในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
7.3.3  การให้ความรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
7.3.4  การสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในปัญหา-3-

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ  
จำนวนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ้านไร่                จำนวน  60  คน
    
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ  ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออก                     ถึงความรุนแรง  โทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ                    ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และรู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
9. งบประมาณดำเนินการ
     งบประมาณดำเนินการจ่ายจากเงินจัดสรรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ บัญชีสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  10,๐๐0 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                        โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย  ดังนี้
     1. ค่าอาหาร จำนวน ๖๐ คนๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ       =   3,0๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ   =   3,0๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คน ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ชั่วโมง =  ๒,๔00 บาท
๔. ค่าป้ายไวนิล  ขนาด 1.20 เมตร X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย     =    450 บาท
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษพลิปชาร์จ ปากกาเคมี ฯลฯ       =  1,15๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,๐๐0 บาท
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1  เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ
10.2  เด็กและเยาวชนได้รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกถึงความรุนแรง
10.3 เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
10.4  เด็กและเยาวชน ได้รู้วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ
11. วิธีการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกต

12. ผู้รับผิดขอบโครงการ
           สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/220

ลำดับภาพที่ 2/220

ลำดับภาพที่ 3/220

ลำดับภาพที่ 4/220

ลำดับภาพที่ 5/220

ลำดับภาพที่ 6/220

ลำดับภาพที่ 7/220

ลำดับภาพที่ 8/220

ลำดับภาพที่ 9/220

ลำดับภาพที่ 10/220

ลำดับภาพที่ 11/220

ลำดับภาพที่ 12/220

ลำดับภาพที่ 13/220

ลำดับภาพที่ 14/220

ลำดับภาพที่ 15/220

ลำดับภาพที่ 16/220

ลำดับภาพที่ 17/220

ลำดับภาพที่ 18/220

ลำดับภาพที่ 19/220

ลำดับภาพที่ 20/220

ลำดับภาพที่ 21/220

ลำดับภาพที่ 22/220

ลำดับภาพที่ 23/220

ลำดับภาพที่ 24/220

ลำดับภาพที่ 25/220

ลำดับภาพที่ 26/220

ลำดับภาพที่ 27/220

ลำดับภาพที่ 28/220

ลำดับภาพที่ 29/220

ลำดับภาพที่ 30/220

ลำดับภาพที่ 31/220

ลำดับภาพที่ 32/220

ลำดับภาพที่ 33/220

ลำดับภาพที่ 34/220

ลำดับภาพที่ 35/220

ลำดับภาพที่ 36/220

ลำดับภาพที่ 37/220

ลำดับภาพที่ 38/220

ลำดับภาพที่ 39/220

ลำดับภาพที่ 40/220

ลำดับภาพที่ 41/220

ลำดับภาพที่ 42/220

ลำดับภาพที่ 43/220

ลำดับภาพที่ 44/220

ลำดับภาพที่ 45/220

ลำดับภาพที่ 46/220

ลำดับภาพที่ 47/220

ลำดับภาพที่ 48/220

ลำดับภาพที่ 49/220

ลำดับภาพที่ 50/220

ลำดับภาพที่ 51/220

ลำดับภาพที่ 52/220

ลำดับภาพที่ 53/220

ลำดับภาพที่ 54/220

ลำดับภาพที่ 55/220

ลำดับภาพที่ 56/220

ลำดับภาพที่ 57/220

ลำดับภาพที่ 58/220

ลำดับภาพที่ 59/220

ลำดับภาพที่ 60/220

ลำดับภาพที่ 61/220

ลำดับภาพที่ 62/220

ลำดับภาพที่ 63/220

ลำดับภาพที่ 64/220

ลำดับภาพที่ 65/220

ลำดับภาพที่ 66/220

ลำดับภาพที่ 67/220

ลำดับภาพที่ 68/220

ลำดับภาพที่ 69/220

ลำดับภาพที่ 70/220

ลำดับภาพที่ 71/220

ลำดับภาพที่ 72/220

ลำดับภาพที่ 73/220

ลำดับภาพที่ 74/220

ลำดับภาพที่ 75/220

ลำดับภาพที่ 76/220

ลำดับภาพที่ 77/220

ลำดับภาพที่ 78/220

ลำดับภาพที่ 79/220

ลำดับภาพที่ 80/220

ลำดับภาพที่ 81/220

ลำดับภาพที่ 82/220

ลำดับภาพที่ 83/220

ลำดับภาพที่ 84/220

ลำดับภาพที่ 85/220

ลำดับภาพที่ 86/220

ลำดับภาพที่ 87/220

ลำดับภาพที่ 88/220

ลำดับภาพที่ 89/220

ลำดับภาพที่ 90/220

ลำดับภาพที่ 91/220

ลำดับภาพที่ 92/220

ลำดับภาพที่ 93/220

ลำดับภาพที่ 94/220

ลำดับภาพที่ 95/220

ลำดับภาพที่ 96/220

ลำดับภาพที่ 97/220

ลำดับภาพที่ 98/220

ลำดับภาพที่ 99/220

ลำดับภาพที่ 100/220

ลำดับภาพที่ 101/220

ลำดับภาพที่ 102/220

ลำดับภาพที่ 103/220

ลำดับภาพที่ 104/220

ลำดับภาพที่ 105/220

ลำดับภาพที่ 106/220

ลำดับภาพที่ 107/220

ลำดับภาพที่ 108/220

ลำดับภาพที่ 109/220

ลำดับภาพที่ 110/220

ลำดับภาพที่ 111/220

ลำดับภาพที่ 112/220

ลำดับภาพที่ 113/220

ลำดับภาพที่ 114/220

ลำดับภาพที่ 115/220

ลำดับภาพที่ 116/220

ลำดับภาพที่ 117/220

ลำดับภาพที่ 118/220

ลำดับภาพที่ 119/220

ลำดับภาพที่ 120/220

ลำดับภาพที่ 121/220

ลำดับภาพที่ 122/220

ลำดับภาพที่ 123/220

ลำดับภาพที่ 124/220

ลำดับภาพที่ 125/220

ลำดับภาพที่ 126/220

ลำดับภาพที่ 127/220

ลำดับภาพที่ 128/220

ลำดับภาพที่ 129/220

ลำดับภาพที่ 130/220

ลำดับภาพที่ 131/220

ลำดับภาพที่ 132/220

ลำดับภาพที่ 133/220

ลำดับภาพที่ 134/220

ลำดับภาพที่ 135/220

ลำดับภาพที่ 136/220

ลำดับภาพที่ 137/220

ลำดับภาพที่ 138/220

ลำดับภาพที่ 139/220

ลำดับภาพที่ 140/220

ลำดับภาพที่ 141/220

ลำดับภาพที่ 142/220

ลำดับภาพที่ 143/220

ลำดับภาพที่ 144/220

ลำดับภาพที่ 145/220

ลำดับภาพที่ 146/220

ลำดับภาพที่ 147/220

ลำดับภาพที่ 148/220

ลำดับภาพที่ 149/220

ลำดับภาพที่ 150/220

ลำดับภาพที่ 151/220

ลำดับภาพที่ 152/220

ลำดับภาพที่ 153/220

ลำดับภาพที่ 154/220

ลำดับภาพที่ 155/220

ลำดับภาพที่ 156/220

ลำดับภาพที่ 157/220

ลำดับภาพที่ 158/220

ลำดับภาพที่ 159/220

ลำดับภาพที่ 160/220

ลำดับภาพที่ 161/220

ลำดับภาพที่ 162/220

ลำดับภาพที่ 163/220

ลำดับภาพที่ 164/220

ลำดับภาพที่ 165/220

ลำดับภาพที่ 166/220

ลำดับภาพที่ 167/220

ลำดับภาพที่ 168/220

ลำดับภาพที่ 169/220

ลำดับภาพที่ 170/220

ลำดับภาพที่ 171/220

ลำดับภาพที่ 172/220

ลำดับภาพที่ 173/220

ลำดับภาพที่ 174/220

ลำดับภาพที่ 175/220

ลำดับภาพที่ 176/220

ลำดับภาพที่ 177/220

ลำดับภาพที่ 178/220

ลำดับภาพที่ 179/220

ลำดับภาพที่ 180/220

ลำดับภาพที่ 181/220

ลำดับภาพที่ 182/220

ลำดับภาพที่ 183/220

ลำดับภาพที่ 184/220

ลำดับภาพที่ 185/220

ลำดับภาพที่ 186/220

ลำดับภาพที่ 187/220

ลำดับภาพที่ 188/220

ลำดับภาพที่ 189/220

ลำดับภาพที่ 190/220

ลำดับภาพที่ 191/220

ลำดับภาพที่ 192/220

ลำดับภาพที่ 193/220

ลำดับภาพที่ 194/220

ลำดับภาพที่ 195/220

ลำดับภาพที่ 196/220

ลำดับภาพที่ 197/220

ลำดับภาพที่ 198/220

ลำดับภาพที่ 199/220

ลำดับภาพที่ 200/220

ลำดับภาพที่ 201/220

ลำดับภาพที่ 202/220

ลำดับภาพที่ 203/220

ลำดับภาพที่ 204/220

ลำดับภาพที่ 205/220

ลำดับภาพที่ 206/220

ลำดับภาพที่ 207/220

ลำดับภาพที่ 208/220

ลำดับภาพที่ 209/220

ลำดับภาพที่ 210/220

ลำดับภาพที่ 211/220

ลำดับภาพที่ 212/220

ลำดับภาพที่ 213/220

ลำดับภาพที่ 214/220

ลำดับภาพที่ 215/220

ลำดับภาพที่ 216/220

ลำดับภาพที่ 217/220

ลำดับภาพที่ 218/220

ลำดับภาพที่ 219/220

ลำดับภาพที่ 220/220
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10