หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โครงการคุณธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ
 
โครงการคุณธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ เด็ก เยาวชน และะประชาชนในเขตตำบลบ้านไร่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2.เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ เด็ก เยาวชน และะประชาชนในเขตตำบลบ้านไร่ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในการกระทำ ความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ เด็ก เยาวชน จำนวน 120 คน


โครงการคุณธรรมสร้างคน  คนสร้างชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2562

๑.  หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ของรัฐบาล  โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่แก่ประชาชน  ดังที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.๒552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่  12  กันยายน  2557  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้นคือนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐโดยจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป หลักค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกำหนดค่านิยมไว้ ๑๒ ประการ เพื่อเป็นหลักในแนวทางสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสังคมที่ดี มีคุณภาพ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีถกแถลงในการเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ของรัฐบาล ในการปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่  ดังนั้น การมีหลักคุณธรรม  จริยธรรม  สำหรับยึดมั่นในการดำเนินชีวิต  และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนถึงการพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม นั้น   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมสร้างคน  คนสร้างชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2562  ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อสร้างจิตสำนึก  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง   ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลบ้านไร่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา
๒.๒  เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงานจ้าง   ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

๓.  เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ  
ข้าราชการ    พนักงานจ้าง      ผู้นำชุมชน     ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชน  จำนวนประมาณ  120 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1. ข้าราชการ    พนักงานจ้าง      ผู้นำชุมชน     ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา
3.2.2. ข้าราชการ   พนักงานจ้าง   ผู้นำชุมชน     ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป  มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีที่เหมาะสม  มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก ให้  เสียสละ  และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

๔.  ลักษณะของโครงการ
     โครงการคุณธรรมสร้างคน  คนสร้างชาติ   เป็นโครงการดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๕. วิธีดำเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการฯ  ร่วมกัน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดการฝึกอบรมโดยใช้การบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติธรรม
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ


ตารางกำหนด.../

ตารางกำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา  (ปีงบประมาณ  ๒๕62)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ยเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการฯ  ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดการฝึกอบรมโดยใช้การบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัติ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
๖. สถานที่ดำเนินการ
ศาลาการเปรียญวัดท่าเปือยงาม  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ
มกราคม  - สิงหาคม พ.ศ.2562  

๘.  งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562  แผนงานบริหารทั่วไป  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  รายการที่   ค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรมสร้างคน  คนสร้างชาติ  ตั้งไว้  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   โดยประมาณการใช้จ่ายในโครงการนี้ไม่เกิน 10,000 บาท        (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน    1,000  บาท
-  ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร  จำนวน  1  ป้าย
2. ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม  
                        (120 คน x ๒๕ บาท x 1 มื้อ)                         เป็นเงิน     3,000  บาท
          3. ค่าอาหารกลางวัน ( 120 คน x 35 บาท)           เป็นเงิน     4,200  บาท
          4.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  จำนวน 1 คนๆ  3 ชั่วโมงๆ ละ 600  บาท
           เป็นเงิน    1,800  บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ  :   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามจริงทุกรายการ
9. หน่วยงานบูรณาการร่วมโครงการ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัดท่าเปือยงาม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
4. โรงเรียนบ้านไร่นางาม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ข้าราชการ    พนักงานจ้าง      ผู้นำชุมชน     ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชน   มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา
10.2 ข้าราชการ    พนักงานจ้าง      ผู้นำชุมชน     ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่  เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีที่เหมาะสม  มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก ให้  เสียสละ  และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 13.26 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย