หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
2.  หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าสมควรที่จะได้รับการพัฒนาในทุกด้านให้เต็มศักยภาพเป็นปูพื้นฐานให้กับเด็ก  อันได้แก่  การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเอง และผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และตามแนวนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) และมาตรา 17 (27) กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติโดยให้เด็กในภายในตำบลบ้านไร่และใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่นางาม  ผู้ปกครอง ประชาชน ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ  ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
3. วัตถุประสงค์
๓.๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๓.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สติปัญญาและสังคม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
๓.๓ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างความสามัคคีในชุมชน
3.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป
3.5 เพื่อสนองต่อค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐ
4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ครูผู้ดูแลเด็ก  พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางามสังกัด สพฐ. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 200 คน
ประกอบด้วย - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  29  คน
- เด็กในโรงเรียนอนุบาล  จำนวน  20 คน
- นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางาม  จำนวน 94 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  57  คน
เชิงคุณภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สติปัญญา สังคม สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
5. สถานที่ดำเนินงาน
ณ  ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑   อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.2 กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.3 กิจกรรมการตอบปัญหาบนเวที
6.4 ประธานในพิธีมอบของรางวัลสำหรับการแสดงของเด็กบนเวที
6.5 กิจกรรมมหาสนุก อาทิเช่น  เป่าลูกโป่ง, เหยียบลูกโป่ง, เกมส์วิบาก, วาดภาพระบายสี
และมอบของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
      วันเสาร์ที่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2562
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และรู้จักสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
9.2 เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
9.3 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน
9.4 เด็กเยาชนมีกำลังใจและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป
9.5 เด็กเยาวชนและประชาชนนำนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ    
ประเทศชาติ สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10