หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำอายุต่ำกว่า 15 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์เด็กจมน้ำประเทศไทยกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งสูงกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา เป็นช่วงที่มีจำนวนการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ มากที่สุด และวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และอาทิตย์) ช่วงเวลาบ่ายถึงเย็นเป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ แหล่งน้ำที่เด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูงที่สุดคือ แหล่งน้ำธรรมชาติ รองลงมาคือ สระว่ายน้ำและอ่างอาบน้ำ ซึ่งปัจจัยที่เกิดการจมน้ำ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวบุคคล คือ ตัวเด็กเอง ในด้านสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจำตัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การไม่มีรั้วรอบแหล่งน้ำ ป้ายเตือนภัยและป้ายแนะนำวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์คนตกน้ำ  เด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชน ไม่รู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงของเด็ก ผู้ช่วยเหลือใกล้เคียงไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี
สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี) จากการจมน้ำตายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ การเสียชีวิตจากการจมน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่เด็กปิดภาคเรียนและเป็นช่วงที่สภาพอากาศร้อนทำให้เด็กลงไปเล่นน้ำจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลปีงบประมาณ 2554-2557 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 13, 18, 15, 11 ,ราย ตามลำดับจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) ในปีงบประมาณ 2558 ช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2558 พบรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี)  จำนวน 20 ราย  คิดเป็นอัตรา 11.3 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับอำเภอหล่มสักและอำเภอใกล้เคียง มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม คลองชลประทานที่ทำให้เด็กมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการจมน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ได้  
จากข้อมูลปีงบประมาณ 2554-2557 พบว่าอำเภอหล่มสัก มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ จำนวน 6, 6, 4, 3 รายตามลำดับ และเป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)  จำนวน 3, 1, 1, 0 ตามลำดับและในปีงบประมาณ 255๙ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ จำนวน 1 ราย เป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี คิดเป็นอัตรา 4.41 ต่อแสนประชากรในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เกณฑ์ ไม่เกิน  6.5  ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน)  ถึงแม้ว่าตำบลบ้านไร่ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตของเด็กจมน้ำในช่วงเวลา 4- 5 ปีที่ผ่านมาแต่ก็มีการจมน้ำเสียชีวิตเมื่อก่อน ปี2554
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงมีความสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครองและแกนนำจิตอาสามีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยทางน้ำได้
2.2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน  ผู้ปกครอง และแกนนำจิตอาสามีความตระหนักเรื่อง การจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
2.3 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง  และแกนนำจิตอาสามีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ
2.4 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และแกนนำจิตอาสามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุการณ์จมน้ำในเขตพื้นที่ชุมชน
/วิธีการ................

-2-
๓.  เป้าหมาย
     - ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครองและแกนนำจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ จำนวนทั้งหมด 12๐ คน ดังนี้
3.1 ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน 5   คน
3.2 นักเรียน           จำนวน 20 คน
3.3 ผู้ปกครอง         จำนวน 50 คน
3.4 แกนนำจิตอาสา   จำนวน 45 คน

๔. วิธีดำเนินการ
     4.1 ขั้นเตรียมการ 4.1.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวางแผนงานร่วมกัน
4.1.2 ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย
4.1.4 ประสานชี้แจงผู้ปกครองและสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเด็กจมน้ำในชุมชน
     4.2 ขั้นดำเนินการ 4.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
         - กิจกรรมอบรมการทำแผนที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ
         - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การฟื้นคืนชีพ (CPR)
         - กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ (ตะโกน  โยน  ยื่น)และอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสาธิตฝึกทักษะช่วยเหลือคนจมน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำพร้อมประเมินทักษะ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
                   - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการออกแบบป้ายเตือน/ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนในการช่วยเหลือคนจมน้ำ

       4.3 ขั้นประเมินผล
       4.4 ขั้นสรุปและรายงานผล
5. ระยะเวลาดำเนินการ
       มีนาคม – กันยายน 2562
6. สถานที่ดำเนินการ
      - ณ ห้องประชุมสภา(อาคารเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8.  การติดตามการประมาณผล
8.1  แบบประเมินโครงการฯ
8.2  ภาพกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครองและแกนนำจิตอาสามีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยทางน้ำได้
9.2 ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน  ผู้ปกครอง และแกนนำจิตอาสามีทักษะช่วยเด็กจมน้ำเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี     ได้ถูกวิธี
9.3 ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง  และแกนนำจิตอาสามีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ
9.4 ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และแกนนำจิตอาสามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุการณ์จมน้ำในเขตพื้นที่ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ โยทกา หนูคำ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10