หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อู่ข้าวพืชพันธุ์ผัก     แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
หัตถกรรมพื้นบ้าน     ประเพณีชวนยล
ชุมชนบ้านไร่น่าอยู่     มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กลุ่มอาชีพทำปลาร้า
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มสตรีบ้านไร่
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
1
2
3
4
5
 
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
  
 
คำสั่ง/ประกาศการควบคุมการแพร่ของโรคติดค่ออันตราย (ไวรัสโคโรนา 2019) จังหวัดเพชรบ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (2) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (1) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.63 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2561-2564 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.73-001 สายท่าเปือยงาม- [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.73-001 สายท่าเปือ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.73-006 สายสะพานสูง หมู [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
  


     
 
ทต.วังโป่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กอง [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กอ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
อยากโอนย้ายกลับบ้าน (22 ก.ย. 2562)    อ่าน 1616  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 1568  ตอบ 1  
ตามหาญาติ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 1130  ตอบ 3  
มีตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพว่างใหมครับ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 917  ตอบ 1  
การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 ด่วน (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 1025  ตอบ 0  
รับโอนนิติกรไหมครับ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 1292  ตอบ 1  
การเเข่งขันกีฬา (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 1427  ตอบ 0  
     
 
วัดท่าเปือยงาม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
  
 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว12  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว87  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว90 [รายชื่อ (เก่า)] [รายชื่อ (ใหม่)] [สรุป (อปท.)]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
  
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
     
 
พช 0023.5/ว 55 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 56 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 379 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว48 - ว49 การประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ Webinars หัวข้อ Gender lnclusive Governance for Policy  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 330  รับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว52 พระราชทานเหรียญราชการชายแดน  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 329 รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ ว 331 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 342 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 341 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ 798 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณ๊ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 305 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนสนับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว304 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจัวหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 302 การจัดโครงการอบรมการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 301 ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 306 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 46 สารเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 41 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 40 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว286 การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
     ปราชญ์ชาวบ้าน (เครื่องจักสาน)
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-430
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10