หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร ในตำบล
 
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ 19 เมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์การออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 64 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริ [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 119 
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีของเด็กปฐมวัยภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ประจำปีง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
โครงการส่งเสริมสุขภาพแะป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กปฐมวัยภายนเขตพื้นที่ ตำบลบ้านไ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 151 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (2) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 251 
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2562 (1) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 219 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 221 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 174 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.63 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 157 
แบบสรุปแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 182 
  


 
กิจกรรม
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
สนทนา ในตำบล
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.หนองแจง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
พัฒนาน้ำปะปาหมู่3หน่อย (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 157  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (7 พ.ค. 2564)    อ่าน 115  ตอบ 1  
     


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ 19 เมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 138 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 164 
  
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
  
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วัดท่าเปือยงามปราชญ์ชาวบ้าน (เครื่องจักสาน)
 
 
E-Service
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
พช 0023.4/ว 2615 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 227 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 229 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 230 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2606 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2605 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2631 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 231 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2577 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2578 ขอความร่วมมือเเจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เเละขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 225 ประชาสัมพันธ์โครงรถยนต์สวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2603 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2540 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2579 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2548 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2547 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาส 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2534 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2536 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2527 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2537 เร่งรัดให้ อปท ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-135-2257
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10